Здравословни и безопасни условия на труд – Сиби2. издание – към 18 май 2007 г.

Изданието съдържа Закона за здравословни и безопасни условия на труд и избрани подзаконови нормативни актове по неговото прилагане. Представената материя урежда общите изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организацията и управлението на тази дейност, правата и задълженията на държавата, работодателите и работещите. Поместени са и някои специални подзаконови актове, чрез които се въвеждат по-строги специфични или допълнителни изисквания в сферата на строителството, работата с автомобили и работата с видеодисплеи.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и с препращания към актове по прилагането на закона.
Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-432-1
Година на издаване 2008
Страници 248