Защита от пожари на недвижимите паметници на културата – Галина Милева


България със своята хилядолетна история е разположена върху територия, в която са открити и се съхраняват произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура от IV хилядолетие пр. Хр. Към 2000 г. в Националния документален архив към Националния институт за паметници на културата са регистрирани 39 748 паметника на културата. От тях 7 сас със световно значение, 1296 – с национално значение, а останалите са от местно значение или са регистрирани за сведение. Паметници на културата са регистрирани във всички общини на България.

Важността на проблема за защита на паметниците на културата в България произтича не само от техния голям брой спрямо територията и броя на населението (111 000 кв.км., 7 900 000 население), но и от факта, че някои от тях датират от IV хилядолетие пр. Хр., а други имат световно значение…

Паметниците на културата изпълняват своето обществено предназначение, като стават достояние на колкото може повече хора чрез различни форми на тяхното използване – музеи, религиозни храмове, изложбени зали, галерии, концертни зали, места за развлечение и отдих и т.н. Подобна реализация има своя специфична икономическа логика, която често пъти не съответства, а дори влиза в противоречие с формалната логика и логиката, която произтича от действащото право. Намирането на решения, които чрез организационни и правни мерки да отстранят посочените противоречия, е главната цел на европейските проекти. В този контекст следва да се дефинира целта на настоящото изследване, конкретизирана за условията в Република България.

Целта на изследването е разработване на механизъм за усъвършенстване на защитата от пожари на недвижимите паметници на културата.

За постигането на тази цел бяха формулирани пет изследователски задачи, чието последователно решаване очертава методиката и методологията на изследването.

  1. Разкриване на същността на опазването на културното наследство и неговата защита от пожари;
  2. Проучване и систематизиране на най-важните организационни и управленски мерки, които характеризират добрите европейски практики;
  3. Разкриване на състоянието на защита от пожари на недвижимите паметници на културата в страната;
  4. Подлагане на сравнителен анализ на българската практика с добрите европейски практики и установяване на несъответствия между тях;
  5. Предлагане на механизъм, обединяващ принципи, методи и средства за усъвършенстване на организацията и управлението на защитата от пожари на недвижимите паметници на културата в България.

Обект на изследването е опазването на недвижимите паметници на културата в Република България от пожари.

Предмет на изследването е организацията и управлението на защитата от пожари на недвижимите паметници на културата в Република България и нейното привеждане в съответствие с добрите европейски практики.


Автор Галина Милева
Издателство Черноризец Храбър
ISBN 9789547154278
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 188