Защита на класифицираната информация (8-мо издание 2015) –

Осмо актуализирано издание към 25 февруари 2015 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.

Съдържание:

 • 1. Закон за защита на класифицираната информация
 • 2. Закон за достъп до обществена информация
 • 3. Закон за защита на личните данни
 • 4. Решение № 7 на Конституционния съд от 4 юни 1996 г. по к. д. № 1/1996 г. (диспозитив)
 • 5. Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
 • 6. Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване
 • 7. Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност
 • 8. Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация
 • Корица:Мека
 • Брой страници:272
 • Баркод:9789547309234
 • ISBN:9789547309234
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg