Закони за собствеността – Сиби


В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.
Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.
Поместени са и Законът за приватизация и следприватизационен контрол и Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
Включени са и актове, уреждащи възстановяването на собствеността и обезщетяването на собствениците на одържавени имоти.
В информационното приложение са поместени извлечения от други закони и диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС и ВКС по прилагането на Закона за собствеността, реституционните закони и ЗПСК.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления на ВС и ВКС.

Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-713-1
Година на издаване 2011
Корица Мека корица
Страници 496