Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Колектив


Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Сборникът включва и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността на детските педагогически стаи, домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати като специализирани заведения за превенция на асоциалното поведение на децата.

Автор Колектив
Издателство Сиби
ISBN 9789547305373
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 96