Военни престъпления – Пламен Петков

Военни престъпления

Книгата се състои от въведение, четири глави, включващи тринадесет параграфа и списък на използваната литература. Във въведението се обосновава актуалността и значимостта на темата.
В първата глава "Характеристика на законодателството, предвиждащо наказателна отговорност за военни престъпления" се разглежда и определя същността на военнонаказателното законодателство, както и се разкрива мястото му в системата на българското наказателно право. При направения историкоправен и сравнителноправен анализ е разгледан и обобщен опитът, свързан с развитието на военнонаказателното законодателство.
Втората глава "Понятие, характеристика и система на военните престъпления" е посветена на изследването на общотеоретичните основания на наказателната отговорност за извършени военни престъпления, понятието за военното престъпление, неговия родов обект, обективна страна, субект, субективна страна, наказуемост, другите особености на военните престъпления и системата на военните престъпления.
В третата глава "Военни престъпления, извършени в мирно време" са разгледани военните престъпления, извършени в мирно време.
В четвъртата глава "Военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка" са разгледани военните престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната и военните престъпления във връзка с военни действия.

Автор: Пламен Петков Брой страници: 228
Категория: Правна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.320 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542813798
Дата на издаване: 01.10.2013 ISBN: 9789542813798