Външнотърговският стокообмен и външните пазари на България – Александър Тасев

Външнотърговският стокообмен и външните пазари на България

Настоящата монография представлява панорамно изследване на външнотърговския стокообмен на България, обхващащо периода от последната социалистическа петилетка, прехода към пазарна икономика и първите две години от членството в ЕС. Данните и анализът им едва ли ще се понравят на много от политиците.
Авторът разглежда стокообмена като индикатор на възможностите на отраслите промишленост и селско стопанство и от този ъгъл прави оценка на експортния потенциал на техните производства. Анализирана е експортната структура от гледна точка на дела на стоки с висока, средна и ниска добавена стойност. Показана е голямата зависимост на българската икономика от внос на енергийни ресурси, суровини и материали. Външнотърговският стокообмен е представен общо и по регионални общности и страни. Специално внимание е отделено на сключените споразумения за свободна търговия и резултатите от тях. Голямо достойнство на изследването е извеждането на преден план на политическия фактор. Анализът на автора показва, че формулираните от него шестнадесет политико-икономически фактора са определящи за негативното икономическо и социално развитие на България през периода 1986–2008 г. Информационното осигуряване на изследването е резултат от създадените от автора статистически времеви редове на външнотърговския стокообмен на България за периода 1986–2008 г., издадени от Академично издателство "Проф. М. Дринов" през 2011 г. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, но и за управленски кадри, научни работници, докторанти и студенти.

Автор: Александър Тасев Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 304
Език: Български Тегло: 1.010 кг.
Баркод: 9789543225118 ISBN: 9789543225118