В търсене на смисъла и инварианта – Колектив

В търсене на смисъла и инварианта

СЪДЪРЖАНИЕ
Маргарита Виларова (София) – Професор Дина Станишева – биографична справка
Библиография на трудовете на професор Дина Станишева
Валентин Гешев (София) – Инвариантно значение или значение, обусловено от контекста: в търсене на смисъла на падежната морфема
(По повод на 80-годишния юбилей на проф. Дина Станишева)
Петя Асенова (София) – Конкуренция на предлозите при изразяване на финалност
Юлия Балтова (Торун) – Субстантивните сотрозка и композитообразуването –
отражение на основните тенденции в българския книжовен език през Възраждането.
Пенка Баракова, Биляна Радева (София) – Ренесансът на сегашно страдателно причастие в българския език.
Ничка Бечева (София) – Сръбски влияния в говора на павликяните във Войводина.
Диана Благоева (София) – Нова глаголна лексика в българския език.
Тодор Бояджиев (София) – Към характеристиката на лексикалната конверсия.
Ivan Bujukliev (Trieste) – II plurilinguismo di Constantino da Kostenec
Янко Бъчваров (София) – Славистиката като съдба (труженици, доблестни хора и мъченици)
Славка Величкова (Пловдив) – Към въпроса за особеностите на нормирането в южнославянската езикова област.
Боряна Велчева (София) – Фонология и историческа граматика.
Григорий К. Венедиктов (Москва) – Болг. Венелин при русск. Венелин
Маргарита Виларова (София) – Практическият аспект на сравнително-историческата
граматика на славянските езици като учебна дисциплина
Иванка Гугуланова (София) – Словообразувателни особености на една семантична група десубстантивни глаголи
Христина Дейкова (София) – Към историческата типология на славянските езици в областта на лексиката (названия на птици в българския и чешкия език)
Евгения Демина (Москва) – К дискуссии о месте адмиратива в системе болгарского глагола
Радост Железарова (София) – Значението на Франц Ксафер Габелсбергер
за българската и чешката стенография
Петя Костадинова (София) – Идвам / отивам като елементи от концептуализацията на времето и пространството в българския език
Вадим Крисько (Москва) – Грамматика и текстология: к реконструкции древнейшего канона первоучителю Кириллу.
Иван Куцаров (Пловдив) – Европейската славистика между двете световни войни
Мери Лакова (София) -Сложни съчинени изречения, състоящи се от първа съставка -междуметие, и втора съставка – разгърнато Двусъставно изречение
Емилия Македонска (София) – Концепцията за книжовен чешки език в епохата на
Чешкото възраждане (Йозеф Добровски и Йозеф Юнгман)
Виолета Милева (София) – Мнима специфика на някои лексеми в славянските езици

Автор: Колектив Брой страници: 415
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 1.000 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540726922
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540726922