Устройство на територията 2013 – част ІІ Подзаконови нормативни актове – —

Устройство на територията 2013 – част ІІ Подзаконови нормативни актове

Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите, редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последиците от тях, принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Поместени са и актовете, уреждащи издаването на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор и задължителното застраховане в проектирането и строителството.

Автор: Брой страници: 200
Категория: Правна литература Език: Български
Тегло: 0.087 кг.
Издател: Сиби Баркод: 9789547308121
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789547308121