Управленско счетоводство в аграрните предприятия-проблеми и решения – Теодора Рупска

Управленско счетоводство в аграрните предприятия-проблеми и решения

Целта на настоящата разработка е да се изследват възможностите за приложение на управленски счетоводни модели в аграрните предприятия у нас с оглед на спецификата на българските условия и да се предложат решения на част от проблемите, съпътстващи този процес.
Предмет на настоящата монография е практиката на аграрните предприятия, свързани с управлението на биологични активи с и получаването от тях на селскостопанска продукция.
Обект на разработката са различните разходи и приходи, които възникват в процеса на функционирането на отделните аграрни предприятия, и тяхното съпоставяне за получаване на оптимални стопански резултати от осъществяваните в предприятието селскостопански дейности.
За изследването са приложени методите на наблюдението, анализа и синтеза, методите на сравнението, метода на детайлизацията, метода на групировкат. За някои отделни случаи са приложени математически методи, а за онагледяване на постигнатите резултати – графичен метод. Използван е метода на моделирането, като са разработени и приложени различни модели, приложими от аграрните предприятия, целящи подпомагането им при въвеждане на управленското счетоводство в тяхната практика. Моделите са разработени поотделно за растиеневъдните и животновъдните производства, тъй като всяко едно от тях се отличава с определена специфика.

Автор: Теодора Рупска Брой страници: 134
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546445414
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789546445414