Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции – Пенка Костова

Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
ПЪРВА ГЛАВА. Теоретични проблеми на управлението и развитието на човешките ресурси
1.1. Съвременната концепция за управление и развитие на човешкия потенциал
1.1.1. Същност на управлението на човешките ресурси
1.1.2. Предизвикателствата на съвременната социално-икономическа среда
1.1.3. Модели за управление на човешките ресурси
1.1.4. Влияние на функцията "Управление на човешките ресурси" върху успеха на организацията
1.2. Професионален подбор на човешките ресурси в образованието на микроравнище
1.2.1. Планиране на човешките ресурси
1.2.2. Анализ и проектиране на длъжността
1.2.3. Привличане и подбор на персонала
1.2.4. Осигуряване на равни възможности за персонала
1.3. Мотивиране на персонала в образованието
1.3.1. Същност на мотивирането
1.3.2. Теории за мотивираност и мотивационни модели
1.3.3. Мотивационен профил на персонала
1.4. Развитие на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции
1.4.1. Специфика на обучението на персонала
1.4.2. Супервизията в управлението на човешките ресурси
1.4.3. Същност на оценяването-причини, последствия
1.4.4. Възнаграждения на персонала
1.4.5. Управление на кариерното развитие
ВТОРА ГЛАВА. Управление на партньорските отношения вобразователно-възпитателното пространство
2.1. Взаимодействия във вътрешната образователно-възпитателна среда
2.1.1. Фактори и модели на взаимодействия
2.1.2. Социално партньорство на педагогическите ръководства със синдикатите
2.1.3. Педагогическо взаимодействие с детските и ученическите
общности
2.2. Сътрудничество със семействата на децата и учениците
2.2.1. Семейството като социална институция и социализираща среда
2.2.2. Възпитателен потенциал на съвременното семейство
2.2.3. Социално-педагогическото взаимодействие "семейство -образователна институция"
2.3. Връзки на образователно-възпитателните институции с обществеността
2.3.1. Управленски подход към "Връзки с обществеността"
2.3.2. Технология на управление на "Връзки с обществеността"
2.3.3. Организация и съдържание на дейността по
"Връзки с обществеността"
ТРЕТА ГЛАВА. Усъвършенстване на качеството и ефективността на управлението и развитието на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции
3.1. Условия на работната среда
3.1.1. Охранаи безопасност на труда в детско и учебно заведение
3.1.2. Поддържане на оптимална дееспособност на персонала
3.1.3. Здравето на ръководителя като фактор за ефективна управленска дейност
3.2. Организационна култура в образователно-възпитателните институции
3.2.1. Същност на организационната култура
3.2.2. Организационно развитие и организационна култура
3.2.3. Управление на организационната промяна
3.2.4. Организационна култура и управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции
3.3. Педагогическият ръководител като мениджър на
човешките ресурси
3.3.1. Професионален профил на педагогическия ръководител
3.3.2. Директорът и трансформационното лидерство
3.3.3. Подготовка на съвременни ръководители на образователно-възпитателни институции
3.4. Изследване на проблемите по управлението и развитието на човешките ресурси в образователните институции
3.4.1. Организация на емпиричното изследване
3.4.2. Анализ на резултатите и изводи
3.5 Технология на управленския процес на човешките ресурси в образованието на микроравнише
3.5.1. Научни основи на технологията на управление на човешките ресурси в образователната сфера
3.5.2. Процесуално-дейностни и организационно-функционални аспекти
технологичната разработка при предлагания модел 4 5 3 Примерен структурно-функционален модел за технологизиране процеса на управление и развитие на човешките ресурси в образователно-възпитателната институция

Автор: Пенка Костова Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология Тегло: 0.620 кг.
Баркод: 9789545247309
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789545247309
Брой страници: 444