Управление на човешките ресурси – избрани теми – Йосиф Илиев

Управление на човешките ресурси – избрани теми

Дефинирането на приоритетни направления в една толкова богата научна и приложна област, каквато е управлението на човешките ресурси "носи" рискове и вероятно поражда дискусионни въпроси. Независимо от рисковете и с уважение към конструктивната дискусия, авторът извежда като актуални в научен и приложен план редица направления на управлението на човешките ресурси, представени съдържателно с оглед обучението на студенти по едноимената дисциплина:
1. Политика (политика) на собственици и висш мениджмънт на бизнес ораганизациите към управлението на човешките ресурси.
2. Система за управление на човешките ресурси на бизнес организацията – изграждане, функциониране и усъвършенстване на нейни ключови компоненти в съответствие с богатата им научна разработеност и добри чуждестранни практики.
3. Мотивационни политики и механизми за мотивиране на човешките ресурси на бизнес организациите, основани на богатствота на теории, модели, подходи и инструментариум и възможности за тяхното творческо прилагане в практиката.
4. Екипност, екипи и управление на екипи в бизнес организацията. Проблематика, задълбочено разработена в научно отношение и недостатъчно осмислена в практиката на българските бизнес организации.
5. Лидерство и лидери в бизнес организациите: потенциал на лидерството; привличане, откриване и развитие на лидери в управленските равнища на бизнес организациите. Проблематика, в която е налице сериозно разминаване или изоставане на българската бизнес практика от научни постижения в това направления.
6. Утвърждаване и развитие на човешки капитал в бизнес организациите – политика и механизми , осигуряващи "трансформация" на човешките ресурси в човешки капитал.
7. Методически инструментариум за поучване и усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в бизнес организациите.
Посочените приоритетни направление на управлението на човешките ресурси намират място в структурирането и съдържанието на въведените теми. Несъмнено материята на управлението на човешките ресурси и по-конкретно нейното усвояване от обучаваните студенти, предполага извеждане на преден план и широк кръг от основни (базови) понятия, постановки, подходи и т.н. Те намират своето систематично място в съдържанието на темите.

Автор: Йосиф Илиев Брой страници: 129
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.430 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546445858
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789546445858