Унищожаемост на гражданскоправните сделки – Михаил Малчев

Унищожаемост на гражданскоправните сделки

Второ преработено и допълнено издание.

Предмет на изследване в книгата е съществен за гражданскоправната теория и практика проблем. В условията на пазарна икономика въпросите на унищожаемостта на сделките придобиват все по-голяма актуалност в резултат на бързото развитие на оборота и често са от значение за разпределяне на значителни имуществени интереси. Съдържанието на могорафията (книгата) обхваща всички аспекти от предпоставките за възникване на явлението до последиците, които то предизвиква. В логична последователност са детайлно разгледани терминологичният апарат, свързан с унищожаемостта на сделките, историческото развитие и правната същност на института, шестте основания за унищожаемост, действието на унищожаемите сделки и възможността за тяхното потвърждаване. По отношение на голяма част от поставените в хода на изследването въпроси са посочени разрешенията, дадени в други правни системи и частни кодификации.

Целта на настоящото изследване е да се анализира и обобщи теорията и съдебната практика, посветени на унищожаемостта на гражданскоправните сделките и да се направят съответни предложения за усъвършенстване на правната ѝ уредба. Изясняването същността на института ще допринесе за сигурността на оборота, ще осигури ясни разрешения на сложните житейски правоотношения, породени от динамиката в общественото развитие. В тази връзка полезността на книгата може да се търси в няколко насоки. Тя може да бъде ценно за законодателя с оглед бъдеща нормотворческа дейност, целяща подобряване на правната регламентация относно унищожаемостта на сделките. Възможно е да има важно значение за правозащитните и правоприлагащите органи при разглеждането на конкретни, реални казуси в тази материя.

Автор: Михаил Малчев Брой страници: 308
Категория: Правна литература Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542812678
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789542812678