Учебно помагало по гражданско право – Обща част – Мирослав Димитров

Учебно помагало по гражданско право – Обща част

Това учебно помагало е предназначено за студентите от втори курс на специалност "Право", изучаващи задължителната дисциплина "Гражданско право. Обща час". То не замества дори и частично учебните курсове (учебници). Използването му предполага наличие на добри знания, придобити от лекционния курс по Гражданско право. Обща част и учебниците по дисциплината. Целите на учебното помагало са следните:
– да разпредели, подреди и систематизира изучавания учебен материал с оглед по-лесното му усвояване от студентите;
– да акцентира върху основните гражданскоправни понятия, като предложи достъпни за студентите определения за тях и да изведе най-важните моменти по съответната тема;
– да онагледи изучаваните правни явления и техните видове чрез схеми;
– да даде възможност на студентите да проверят сами знанията си, като отговарят на поставените в помагалото контролни въпроси по съответните теми и решават тестове;
– да ориентира студентите към практическото приложение на изучавания материал чрез решаване на учебни казуси, работо с нормативни текстове, изпълнение на практически задачи и запознаване със свързана с изучаваните теми съдебна практика;
– да приучи студентите към използването на нормативни актове, относими към изучаваните теми , и да създаде навици за работа с тях;
– до провокира студентите към дискусии и да изгради начални умения у тях за аргументиране на правни тези;
– да улесни преподавателите, които водят семинарни занятия по Гражданско право. Обща част, като им предложи балансирано разпределение на изучавания материал по теми, насочи ги към основните акценти в рамките на съответната тема и създаде възможност за проверка на подготовката на студентите чрез поставяне на въпроси с различна трудност, решаване на тестове и казуси и създаване на диалог в рамките на правни дискусии по по-трудните въпроси и казуси.

Автор: Мирослав Димитров Брой страници: 140
Категория: Правна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546444554
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546444554