Учебник по нуклеарна медицина и лъчелечение – –

Учебник по нуклеарна медицина и лъчелечение

под ред. На И. Костадинова, Т. Хаджиева, Н. Пешев

Издаването на настоящия учебник по нуклеарна медицина и лъчелечение е продиктувано от факта, че липсва съвременно ръководство за подготовка на студенти по хуманна и дентална медицина. Целта на авторите е да се отразят не само основите, но и последните новости в областта на диагностичните и терапевтичните нуклеарномедицински методи, както и на лъчетерапевтичните подходи и техники. Той предлага съвременен начин за усвояването на материята от младите ни колеги и ще ги приближи към разбирането за мястото на тези методи в тяхната последваща медицинска практика. Нуклеарната медицина е една от най-бързо развиващата се специалности в медицината благодарение на непрекъснатия прогрес на визуализиращата апаратура и появата на нови, високоспецифични радиофармацевтици за диагноза и терапия. Това, от своя страна, доведе до непрекъснато разширяване на клиничните приложения за диагностициране заболяванията на сърцето, белия дроб, скелета, бъбреците, мозъка, жлезите с вътрешна секреция, гастроинтес-тиналния тракт, визуализиране на туморните и възпалителните процеси.
Основното предимство на нуклеарномедицинските методи, в сравнение с другите образни методи, е възможността за онагледяване функцията на органа, преди да са налице структурните промени. По този начин основната цел на тази специалност е получаването на качествена и точна функционална образна диагностика, с която е възможно да се даде и количествена оценка за органната фунция, както и за проследяване ефекта от прилаганата терапия. Структурните детайли на органите са приоритет на другите образни методи – конвенционалната рентгенология, ултразвуковата, компютъртомографската и ядреномагнитната резонансна томография. Понастоящем от световен мащаб най-бързо развиваща се е комбинираната (хибридната) диагностика, съчетаваща възможностите на двете специалности – нуклеарна медицина и образна диагностика, а именно еднофотонната емисионна томография-компютърна томография (ЗРЕСТ/СТ) и позитронната емисионна компютърна томография (РЕТ/СТ). С тях може да се получи комбиниран функционално-морфологичен образ на органа и да се локализират и онагледят неговите патологични промени.

Автор: Категория: Висше образование; Медицинска литература
Издател: Медицина и физкултура
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 140
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789544202767 ISBN: 9789544202767