Трудово право – Васил Мръчков

0
(0)

В сравнение с шестото издание от 2008 г., новото седмо из­дание на курса по трудово право е допълнено в няколко насоки.

Отразени са измененията в действащото право. Те се отна­сят до промените в Кодекса на труда през периода април 2008 – юли 2010 г. в уредбата на работното време, извънредния труд, отпуските и тяхното ползване, професионалната квалификация, нови задължения на работодателя по трудовите правоотно­ше­ния, основанията за прекратяване на трудовия договор, масовите уволнения, трудовия стаж, контрола за спазване на трудовото законодателство и други.

Изложението е обогатено с най-новата съдебна практика на Върховния касационен съд и административната практика на Ми­ни­стерството на труда и социалната политика през 2008–2010 г. в областта на възникването, действието и прекратяването на трудовите правоотношения.

Предназначението на книгата е да служи за учебен курс на сту­дентите от юридическите факултети за подготовката им за из­пити – по трудово право и за държавния изпит по граж­дан­ско­правни науки. По-широкото застъпване на прак­тиката на Върховния касационен съд, към което и това из­дание се придържа, цели, от една страна, да повиши научната и при­лож­на стойност на изложението, а друга – да позволи ползва­нето му от практикуващи юристи: съдии, прокурори, ад­во­ка­ти, юрисконсулти, специалисти по труда, държавни служи­те­ли, синдикални дейци и работодатели, които се интересуват от трудовото право и от защитата на трудовите права на граж­даните.

Автор Васил Мръчков
Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-667-7
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 968

Колко полезна беше тази книга?

Кликнете върху звезда, за да го оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове досега! Бъдете първият, който ще оцени тази книга.