Търговска експлоатация на кораба – Николай Петков

Търговска експлоатация на кораба

Книгата е учебник по търговска експлоатация в морското корабоплаване. Разгледани са проблемите, свързани с производството и реализацията на морската транспортна продукция. По-широко са засегнати въпроси по структурата и функционирането на фрахтовия пазар, морската транспортна документация, търговските операции при осъществяване на корабния рейс, структурата на корабните разходи и приложението им в цените на морската транспортна продукция, както и дейността на корабните агенти и брокери.
Книгата е предназначена както за студенти по специалностите „Експлоатация на флота и пристанищата“, „Корабоводене“ и „Индустриален мениджмънт“, така и да бъде използвана като наръчник в ежедневната практическа дейност на оперативни служители във фирми от морския отрасъл и корабоводители, а също така и от служители в транспортни отдели на външнотърговски фирми.

Въведение
Транспортът е специфичен отрасъл, чиято продукция се оценява и продава преди нейното реално производство. Тази особеност налага своя отпечатък върху текущата производствена дейност на транспорта, отличаваща се както с чисто технологични елементи, така и с непрекъсната оценка и съобразяване с фактори от икономически, търговски и правен характер. И докато в сферата на материалното производство е възможно отделянето на фазите (1) „проучване на пазара", (2) „проектиране на продукта", (3) „производство на продукта" и (4) „пазарна реализация", проявяващи се предимно в тази последователност, то в транспорта последователността и проявата на тези фази са силно модифицирани по следния начин:

Фаза (1) много по-отчетливо от тази в материалното производство се разделя на две подфази: постоянно, текущо поддържане на визия за състоянието и развитието на пазара и целево проучване на конкретна пазарна обстановка;
В транспорта фаза (2) има строго определен индивидуален характер поради уникалните особености на всеки един отделен превоз;
Фази (3) и (4) са с разменени места спрямо отраслите на материалното производство.
Ето защо за транспорта се е наложило изучаването на специфичната дисциплина „Търговска експлоатация", която съчетава всички тези елементи в процеса на тяхното съвместно проявление. Особено сложна и комплексна е дисциплината „Търговска експлоатация на водния транспорт" (shipping business) поради следните обстоятелства:

Водният транспорт обслужва над 80% от физическия обем на световната търговия;
Водният транспорт работи предимно на международния пазар и е директно обвързан със състоянието и развитието на световната икономика;
Водният транспорт спрямо другите видове транспорт като международна търговска практика е с най-дълга предистория, датираща още от античните времена;
Водният транспорт в най-голяма степен е наблюдаван и регулиран с документи и конвенции, издавани от международни междуправителствени организации, а също така и международно признати асоциации и частни организации.
Важно е да се знае, че всекидневната работа в областта на морския транспорт във всички нейни аспекти – в управлението, на море, в пристанищата и посредническата дейност и особено в търговската експлоатация, е свързана с постоянното използване на английски език с неговата специфична терминология и фразеология. Ето защо в настоящия труд термините са дадени и с техния английски оригинал, а там където е необходимо – и в оригиналното и задължително словосъчетание на английски език. Този подход се налага поради голямата сложност на материята и невъзможността както стандартното, така и специализираното езиково обучение да навлязат професионално в проблематиката на бизнеса „корабоплаване".

Автор: Николай Петков Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Тегло: 0.588 кг.
Баркод: 9789544495244
Издател: Стено ISBN: 9789544495244
Брой страници: 216