Тетрадка по български език за 5. клас – Весела Кръстева, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Татяна Ангелова

Тетрадка по български език за 5. клас

Тетрадката съдържа упражнения и задачи към всяка тема от учебника. Тя помага да се обогатят знанията на петокласниците за българския език и да се развият уменията им да си служат успешно с него при различни речеви ситуации. Решавайки езиковите задачи учениците проверяват своята подготовка и затвърдяват езиковите си умения.
Тетрадката предлага възможности чрез активни методи на преподаване и учене да се обогатяват знанията на петокласниците за книжовния език и да се развиват уменията им за самостоятелно учене. Решаването на тестовите задачи е средство за контрол и самоконтрол върху подготовката.

Татяна Ангелова е професор по методика на обучението по български език в СУ „Св. Кл. Охридски”. Завършва българска филология във Великотърновския университет. Работи като базов учител по български език и литература. От 1985 г. е избрана с конкурс за преподавател в Софийския университет. Чете лекционни курсове по проблемите на писмената ученическа реч, оценяването на постиженията на учениците в обучението по български език, интегрирането на ИКТ в обучението по български език. Изследователската ѝ дейност намира отражение в научни трудове като: „Оценяването в обучението по български език”, „Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми”, „Четенето и читателската култура. PIRLS2006”, и в повече от 100 статии. Т. Ангелова е национален научен координатор за България на международното изследване на грамотността PIRLS2006, ръководител на и участник в международни и национални проекти, посветени на стандартите за оценяване и учебните програми. Ръководител е на екипи за създаване на учебници по български език, на учебни помагала и книги за учителя, на сборници с тестови задачи за 5. – 12. клас.
Красимира Алексова е доцент в Катедрата по български език на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Завършила е българска филология в същия университет и е специализирала „Теория и история на културата”. Била е преподавател по български език за чужденци в УНСС (до 1997 г.) и лектор по български език и култура в Екс ан Прованс, Франция. Научните ѝ интереси са в областта на морфологията, езиковата типология, социолингвистиката и социалната психология на езика. Авторка е на книгите: „Езикът и семейството” (2000), „Адмиративът в съвременния български език” (2003) и „Езиковите нагласи и вариантността в устната реч” (2013). Ангажираността ѝ с проблемите на обучението по български език в средното училище намира израз в нейното участие в авторски екипи, създали учебници и учебни помагала за 5., 6., 7. и 12. клас, а също така и във включването ѝ в няколко изследователски проекта. Член е на Съюза на учените в България и на Международното социолингвистическо дружество – София.
Весела Кръстева завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. От 1995 г. работи като учител по български език и литература. От 1998 до 2000 г. преподава езикова култура в СУ „Св. Климент Охридски”, където защитава дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор (2001).Притежава първа професионално-квалификационна степен.От 2009 до 2013 г. води кандидатстудентски курсове в УНСС. Носител е на почетното звание „Неофит Рилски”, присъдено от МОМН през 2008 г. Автор е на над 40 учебни помагала и учебници за основното, средното и висшето образование.
Йовка Тишева е професор по съвременен български език в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.Завършва българска филология в Шуменския университет. Работи като базов учител по български език и литература. От 1989 г. е преподавател в Софийския университет. Чете лекционни курсове по съвременен български език, синтаксис на съвременния български книжовен език, устна комуникация. Изследователската ѝ дейност намира отражение в монографиите „Модели за интрепретация на сложното изречение в българския език”, „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език”, „Прагматика и устна реч” и в повече от 100 статии и научни съобщения. Ръководител е на научни проекти, свързани с изследването на устната комуникация, със създаването на езикови корпуси и със синтаксиса и прагматиката на българската реч.Автор е на учебници и помагала по български език.

Автор: Весела Кръстева; Йовка Тишева; Красимира Алексова; Татяна Ангелова Категория: 5-ти клас; Учебни тетрадки; Български език и литература
Издател: Просвета
Брой страници: 48 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 9789543600090
ISBN: 9789543600090