Тестови задачи по литература за самоподготовка, контрол и самоконтрол за 5. клас – Мария Градинарова, Олга Попова

Тестови задачи по литература за самоподготовка, контрол и самоконтрол за 5. клас

Сборникът „Тестови задачи по литература за самоподготовка, контрол и самоконтрол“ съдържа 570 тестови задачи върху учебния материал по литература за 5. клас. Те са предназначени преди всичко за самоподготовка на петокласниците, а не само за проверка, контрол и самоконтрол на знанията и уменията им. Всички видове въпроси и отговорите към тях дават възможност за повишаване на литературната компетентност чрез разширяване на знанията и преодоляване на пропуските.
Учебното помагало може да бъде успешно използвано както от ученици, така и от учители и родители.
Ако учениците се отнасят сериозно към подготовката си по литература, работят с търпение и желание, проявяват воля и трудолюбие, този сборник ще им позволи да се подготвят сами.
В сборника родителите ще намерят ръководство, което ще им покаже как конкретно могат да направляват децата си, когато учат. В него ще открият и допълнителна информация, която неизбежно им е необходима, ако не са специалисти филолози.
Сборникът с тестови задачи по литература за 5. клас предлага на учителите специалисти оригинални методически идеи за подготовка на уроците, за контрол и проверка на знанията и уменията на учениците.
Сборникът се състои от две книжни тела. Първото от тях съдържа тестове към всеки художествен текст от учебната програма и тестове върху теоретичния материал, предвиден за изучаване в 5. клас. Второто книжно тяло съдържа отговорите на всички тестови задачи. То е подвижно и това дава възможност, когато учителят иска, да използва тестовете за проверка и оценка в час, като изолира ползването на отговорите.
Предложените тестове са различни по съдържание и степен на трудност и са разделени в две групи. В първата група влизат по два теста (лесен и труден) с по 10 задачи към всеки художествен текст от учебната програма.
Втората група включва четири теста с общо 50 задачи върху теоретичния материал, предвиден за изучаване в 5. клас.
Първият вид тестове (лесни) се състоят от по-леки по трудност задачи, свързани със съдържанието, с героите, с темата, с идеята, с композицията и с художествените средства. Тези задачи са с посочени четири отговора, от които верният е само един.
Решаването им изисква преди всичко познаване на съдържанието на художествения текст, известни умения той да се наблюдава и тълкува и познаване на предвидените за изучаване литературни понятия и термини. Вторият вид тестове (трудни) включват задачи с по-висока степен на трудност.
Първите пет задачи са с посочени отговори. Решаването им изисква не само познаване на съдържанието, но и умение да се откриват причинно-следствени връзки, да се правят изводи, да се дават оценки. Задачите от шеста до десета включително са с отворен отговор. Учениците трябва сами да формулират твърдение в рамките на едно или няколко изречения. Правилното решаване на тези задачи изисква не само знания, но и умения за създаване на свързан текст.
Примерните отговори дават информация и учат петокласниците да създават свързан текст. Учителите трябва да имат предвид, че тези отговори са само примерни.
При оценяването им трябва да се отчита целенасочеността, точността и изчерпателността на отговора. За да се получи една обективна оценка на знанията и уменията на учениците, трябва да се изпълнят и двата теста – лесният и трудният. Задачите от втората група тестове (върху теоретичния материал) дават възможност за творчески решения съобразно целите и задачите на учителите.
Тези тестови задачи могат да намерят място при преговор и обобщение или да заменят някои от задачите с посочени отговори. За всяко вярно решение на задача с посочени отговори се присъжда 1 точка. За невярно решение – 0 точки. При изпълнението на задачите с отворен отговор се поставят от 0 до 3 точки в зависимост от постигнатата целенасоченост, изчерпателност и точност. Максималният брой точки за изпълнението на комбинацията от двата теста (лесен и труден) е 30.

Настоящото издание е одобрено от МОН и е съвместимо с учебната програма за 2013/2014 г.

Автор: Мария Градинарова; Олга Попова Категория: 5-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 68 Език: Български
Тегло: 0.013 кг. Баркод: 9789541805091
ISBN: 9789541805091