Тест 6. и 7. клас Български език – Елена Митева и др.


Сборникът съдържа 99 езикови теста, обвързани с учебното съдържание на български език в 6 и 7 клас. Тематичното разпределение на тестовете е продиктувано от стремежа на авторите да бъдат полезни на учениците и в подготовката им за изпита след 7 клас. Отделните теми са обвързани с учебно-изпитната програма за този изпит. В книгата са обособени разделите: "e;Звукова система на българския език. Звукови промени."e;, "e;Морфемен състав на думата. Словообразуване. Правопис"e;, "e;Части на речта. Самостойни и несамостойни думи"e;, "e;Просто изречение. Части на изречението. Видове прости изречения"e;, "e;Сложно изречение. Видове сложни изречения. Пунктуация"e;, "e;Цитиране"e;, "e;Видове думи според лексикалното има значение. Фразеологизми"e;, "e;Текст. Стил"e;. Във всички раздели са поместени обучаващи, тренировъчни и контролни тестове. Самостоятелно или с помощта на преподавател в работата в клас ученикът би овладял знанията за конкретна езикова единица, би затвърдил и проверил тези знания, обвързани с цялото учебно съдържание или с няколко езикови теми.
Автор Елена Митева и др.
Издателство Веди