Теория на съвременната конституция – Вениамин Чиркин, Талия Хабриева

За книгата:

Предлаганата монография е първото руско концептуално,сравнителноправно, обобщено изследване на съвременната конституция. Авторите изучават международния опит на конституционното развитие, разглеждат теоретичните основи на конституцията в условията на съвременното общество. Научното осмисляне на проблемите се съчетава с практически предложения по усъвършенстването на структурата и съдържанието на съвременната конституция.

За авторите:

Талия Ярулловна Хабриева е директор на Института за зконодателство и сравнителни правни науки към правителствотона Руската федерация, доктор на юридическите науки, професор, заслужил юрист на Руската федерация. Автор е на около 100 труда в областта на теорията на държавата и правото, съвременнитепроблеми на конституционното право. Към тях се отнасят учебните помагала „Теория государства и права“, „Парламентскоеправо России“, научните коментари (на Конституцията на Рускатафедерация и постановленията на Конституционния съд на Руската федерация), монографиите „Конституционный контроль“,„Толкование Конституции Российской Федерации: теория ипрактика“, „Национально-культурная автономия в РоссийскойФедерации“ и др.

Автор Талия Хабриева, Вениамин Чиркин
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 978-954-07-2870-4
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 368