Теория на междуезиковия превод – Светла Томанова

Теория на междуезиковия превод

В тази книга разглеждам важни въпроси на еквивалентната двуезикова дейност от гледна точка на об­щата теория на превода. Сред тях са: теорията на превода като научна дисциплина и връзката на тази наука с другите филологически дисциплини; преводът като процес на комуникация и като резултат от този процес; методите на изследване в тази наука и връзката на общата теория на превода с частните теории на превода; единицата на превода и еквивалентността, а също и степе­ните на еквивалентност; на какви условия трябва да отго­варя преводът; различните класификации на видовете пре­води и разликите между устния и писмения превод. Темата за еквивалентността се разглежда по традиционен начин – така както това е направено в работите на редица руски учени: традиционно са изброени максимална еквивалентност, а също така динамична, комуникативна, прагматична и ситуативна еквивалентност. Единицата на превода съвсем логично се определя и илюстрира с примери на различни равнища: на ниво фонема или графема, на ниво словосъчетание, изречение, текст и на различни нива, както това се среща и в руската и в българската наука за превода. Темата за преводните трансформации е разгледана твърде кратко, защото на нея вече съм посветила отделна книга "Междуезиково взаимодействие в превода", която излезе от печат още през 2009 година. Там преводните трансформации са разгледани и анализирани като допустими (в повечето случаи необходими) преводни преобразувания, които са резултат или от граматичния строй на езика на превода, или от наличието на безеквивалентна лексика в изходния език, или са резултат от личното виждане на преводача за необходимостта от такива промени.

Отделните глави на този труд са подредени и структурирани така, че читателят да може сам да променя последователността на запознаването си с изложения в тях материал.

Тук са включени още две вече публикувани ста­тии, които засягат важни и актуални теми, които са свързани с превода на собствените имена и с видовете (еквивалентна и хетеровалентна) двуезикова дейност, тъй като тези статии предизвикаха огромен интерес сред читатели у нас и в чужбина…

Автор: Светла Томанова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 122
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789546808318 ISBN: 9789546808318