Светлината на Агни йога – Колектив

Дошло е отново времето човеците или „двуногите" да разберат, че духът не е фантастика, религиозна измислица или абстрактен атрибут на човешката психика. Той е реално същес­твуваш, елемент от света, а би могло да се каже – и единстве­ната реалност. Но за повечето от хората на Земята, чието съзнание е овладяно от измамната привлекателност на земна­та очевидност, светът на формите е единствената реалност. Материалният свят или светът на формите е временен и бързо изменящ се, а светът на духа е вечен и неизменен, поне в обхвата на човешкото разбиране за вечност и неизменност. В по-древни времена развитието на духовните качества е зае­мало много по-важно място в образованието и възпитанието на младите хора. Но с настъплението на материализма в най-грубата му веществена форма, съзнанието на хората е било насочено единствено към опазване и развиване на физическото им тяло, а развиването на духа се е свеждало в повечето слу­чаи до придобиването на определено образование с приложна насоченост.
Крайно време е знанията за духовната страна на природата и човека да станат основен фактор във възпитанието и обра­зованието на хората от най-ранна възраст. Тези знания същес­твуват и не са резултат на пророчески съновидения и религи­озни интерпретации, нито на философски догадки и поетични проз рения, а са получени чрез непосредствена връзка и реално сътрудничество на отделни напреднали в духовно отношение хора с Пазителите на тези знания от векове. Тяхната единст­вена задача винаги е била гарантиране на сигурността, благо­получието и доброто бъдеще на човечеството по пътя му към съвършенството и красотата. Целта на тази книга е да спомогне поне малко за осъществяването на тази задача.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:430
  • Жанрове:Езотерика
  • Тегло:1 kg