Строителни сметки и цени – СекКратко съдържание:
*Взаимоотношения по цени и сметки в строително-инвестиционния процес;
*Номенклатура на видовете работи;
*Единични калкулативни цени;
*Разходни норми;
*Разходи за труд;
*Разходи за материали;
*Разходи за строителна механизация;
*Допълнителни (режийни) разходи;
*Съставяне и коригиране на единични цени;
*Количествени сметки;
*Стойностни сметки;
*Генерална сметка;
*Видове цени за СМР
*Практики за използване на разходните норми за остойностяване;
*Договаряне на цени за СМР;
*Добавки и надбавки към цените;
*Печалбите на строителите;
*Разходи за временно строителство;
*Разходи за зимно строителство;
*Ценообразуване на ремонтни работи;
*Отчитане и плащане на извършени СМР;
*Проверки на ценообразуване, сметки и актове;
*Вътрешнофирмени сметки и цени
Издателство Сек
Година на издаване 2007