Стратегически компоненти в PR-планирането – Димитрина Стефанова

Стратегически компоненти в PR-планирането

В модерния свят, при ограничени ресурси, е задължително да се търсят и намират най-правилните решения за осъществяване на ефективни връзки с общественоспа. Необходимо е те да са базира­ни на изследвания и задълбочени анализи, да са планирани и пре­цизно организирани, Т.е. да се прилага на управленско-органиэ’а­ционен подход при реализирането на какъвто и да е тип РR-актив­ности.

Целта на книгата "Стратегически компоненти в РR-плани­рането" е да обясни пъблик рилейшънс като функция на ме­ниджмънта и използването на стратегическото мислене в управ­лението на подсистемите, аспектите и техниките, които го съставят. Тази плановост на създаване и поддържане на комуникация е предпоставка за определена подреденост при реализацията на PR -­дейностите…

Автор: Димитрина Стефанова Категория: Висше образование; Специализирана литература
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 216
Език: Български Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9789576807601 ISBN: 9789576807601