Статистическото изследване – Иванка Съйкова, София Тодорова


Обичайните представи за статистиката сред онези, които не са се занимавали с нея, често се свързват с усещането за нещо досадно и скучно — попълване на формуляри, преброяване на населението… Всеки, който се запознае макар и накратко с нея, с изумление установява голямото "разми­наване" между предварителните си представи и онова, което статистичес­кият подход и методи му предлагат, за изследване и опознаване на явления­та от действителността. Днес практически няма област от научното познание ц живота, в която да не се използват успешно статистическите методи. Ние дори не си даваме сметка, колко много от информацията (обоб­щени данни, оценки, изводи и заключения), които ни поднасят днешните вес­тници и списания, радиото и телевизията, резултатите от сериозни науч­ни изследвания, които ни интересуват, дължим на прилагането на тези ме­тоди. И колко много ни е нужно, за да ги оценяваме и тълкуваме адекват­но. Да не допускаме да ни подвежда "стъкмистиката" на онези, които съз­нателно или не, използвайки ги некоректно манипулират нашето съзнание. В този смисъл, всеки от нас се нуждае от определена степен на статисти­ческа грамотност. За бъдещите специалисти с висше образование тя е белег на ерудиция и елемент от професионалната подготовка. В книгата са представени основните методи и проблеми на приложна­та статистика, с акцент върху използването им в различните социални об­ласти — икономика, социология, педагогика, медицина, социално дело, кри­миналистика и д р. Структурата на излаганата материя се различава до известна сте­пен от традиционните курсове по статистика в няколко отношения: първо, тя е подчинена на идеята за цялостния процес на познанието и неговите основни изисквания при статистическите изследвания — от дефиниране на темата, обекта, обхвата и обосноваване на целта и задачите, през теоре­тика-метода логическите основи на изследвания обект, избора на адекватна технология на следването и нейното апробиране, до крайните информацион­ни продукти от него: второ, изгражда се върху основните функции и задачи на анализа, вместо обичайното представяне на методите с възможните области и проблеми на приложение; трето, самостоятелно се включват някои общи и специфични модели на изследвания с практико-приложни зада­чи, специална глава е посветена на сравнителните изследвания, по-широко се третира проблемът за грешките и др.; четвърто, през призмата на различ­ни критерии и аспекти се третира проблемът за ефективността на съвкупностното изследване; пето, акцентите при излагане на материята падат главно върху същността и познавателните възможности на методите, ус­ловията и проблемите при тяхното практическо използване; шесто, докол­кото предназначението на книгата е да се овладява практическото прилага­не на методите (в условията на персоналните .компютри), формулите се дават наготово, материята не се обременява с излишно строги математи­чески дефиниции и доказателства. Курсът е предназначен за. всички студенти от областта на социални­те науки —икономика, социология, педагогика, право и др., с оглед използ­ването им в парното познание и в практическите изследвания. Той ще бъде полезен на всички специалисти от практиката и на науч­ните работници, които се занимават с анализа на явленията и процесите от социалната действителност — икономисти, социолози, педагози, инже­нери, юристи, лекари и др. Авторите ще бъдат признателни за всички критични бележки и препоръки, насочени към подобряване съдържанието и структурата на излаганата материя.
Автор Иванка Съйкова, София Тодорова
Издателство ИК Нов български университет
Страници 320