Статистически методи в поведенческите и социалните науки – Красимир Калинов

Статистически методи в поведенческите и социалните науки

Трето преработено и допълнено издание.

Книгата съдържа принципите за разбиване на базовите статистически процедури, използвани в областта на поведенческите науки и науките за човека, и има за цел да подпомогне тези, които се интересуват от приложната страна на статистиката, в усилията им да навлязат в тази традиционно трудна за нематематиците област.
Започва се с най-елементарните описателни методи и след това се поднасят по-сложните подходи, като са дадени всички нужни формули и дефиниции. Съдържанието е традиционно за един уводен курс, но има и някои важни моменти от съвременния подход при прилагането на статистическите методи, като: разкриване на вътрешната логика на проверката на хипотези и връзката с доверителните интервали, едно по-разширено обсъждане на различните мерки за взаимовръзка, процедурите за множествени сравнения и пр. Всяка глава има резюме, упражнения и задачи, които илюстрират и задълбочават разбирането на методите. Последните няколко глави имат за цел да запознаят читателя с по-сложните статистически модели, без да се навлиза в дълбочина.
В това трето издание статистическият текст е претърпял съществена преработка. Две от добавените три нови глави са посветени на въведение в теорията на вероятностите, а третата – на анализа на данни, зависещи от времето. Почти към всяка глава има кратко описание на начините, по които разглежданите статистически методи могат да бъдат реализирани с помощта на IBM SPSS Statistics. Подробно се обяснява как да се стигне до нужните методи и как да се интерпретират резултатите, които пакетът показва.
Добавен е кратък англо-български речник на статистически термини.

Автор: Красимир Калинов Брой страници: 9789545357985
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 1.200 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545357985
Дата на издаване: 2013 г.