Софийски районен съд. Решения по административно-наказателни дела – Калин КалпакчиевНаказателната колегия на Софийския районен съд за първи път в историята на българската съдебна система публикува влезли в сила решения по административнонаказателни дела.Сборникът съдържа 163 решения по отделни закони, които регулират важни обществени отношения – Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закона за туризма, Закона за движението по пътищата, Валутния закон, Закона за хазарта, Закона за радиото и телевизията, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за акцизите, Закона за данъка върху добавената стойност и др. Разгледани са казуси по наказателни постановления,издадени от различни държавни институции.Съставителите на сборника – съдиите Мирослава Тодорова, Владимир Астарджиев и Калин Калпакчиев посочват, че в работата си районните съдии се сблъскват със сериозен проблем – процедурата по обжалването на постановените съдебни решения по административнонаказателните дела приключва на ниво окръжни съдилища, поради което районните съдии нямат възможност да съпоставят работата си с тази на колегите си от другите районни съдилища в страната. Този проблем стои с още по-голяма сила пред държавната администрация, която има правомощия да издава наказателни постановления, както и пред гражданите, които ги обжалват, защото те непрекъснато се сблъскват с противоречива съдебна практика по административнонаказателните дела. Издаването на книга с първоинстанционни съдебни актове, които проследяват начина и същността на държавната намеса в обществените отношения по горепосочените закони, със сигурност ще бъде полезна за представителите на правната доктрина и практика, за студентите по право, и за всеки, който се интересува от защитата на своите права пред съда.
Автор Калин Калпакчиев
Издателство Сиби
Година на издаване 2002
Корица Меки корици
Страници 540
Формат 20/13
Език Български