Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия – Донка Никова

Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия

Книгата „Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия” е скромен, дял в представянето на теоретични проблеми на социалното общуване, социалното взаимодействие,социометрията. В него се прави кратък обзор на постигнатото и е ориентиран към разкриването, изясняването и преди всичко представянето в синтезиран вид на част от теоретичните и практико-приложните аспекти на проблематиката, изследвани и теоретично разработени от български и чужди автори. Монографичното изследване „Социално общуване. Социа лно взаимодействие.
Социометрия” е предназначена за всички, чиито интерес е насочен към тези проблеми и главно за социолози, икономически социолози, психолози, икономисти, студенти и специализанти в посочените научни области. Монографичният труд има за цел да представи достъпно и синтезирано преди всичко на студенти по социология,икономика, икономическа социология и икономическа психология, както и на всички, които имат интереси в областта базисните теоретични проблеми на социалното общуване, социалното взаимодействие, социометрията. Проблемите са разработени и изложени именно съобразно техните теоретическите интереси и практическата нужди. При разработването на труда по проблемите на социалното общуване, социалното взаимодействие, социометрията са поставени следните задачи: да се представи проблемът за социалното общуване и социалното взаимодействие във връзка с теоретичните възгледи на основните психологически направления; да се представи връзката и значението на социалното общуване и социалното взаимодействие за личността; социалното общуване и социалното взаимодействие и дейността; да се разгледат теоретично социалното общуване и социалното взаимодействие във връзка със проблема за социалната група, както и с феномена социално влияние; да се представят методологията и методите на изследване насоциалното общуване и социалното взаимодействие; да се акцентира специално на социометрията и нейното значение. Той преминава последователно през представянето на теоретичните основи
на социалното общуване, социалното взаимодействие, социометрията; представянето на методологията и методите на изследване на социалното общуване и социалното взаимодействие; представянето на връзката на социалното общуване и социалното взаимодействие с проблемите за личността, за дейността, за социалните групи, за взаимодействието личност – група, за социалното влияние, за социометрията, с основнацел да бъдат удовлетворени научно-теоретичните потребности и интересите на бъдещи и настоящи специалисти социолози, психолози и икономисти относно проблемите насоциалното общуване, социалното взаимодействие и социометрията.

Автор: Донка Никова Брой страници: 132
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443335
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443335