Социална работа – обучение и практика – Колектив

Социална работа – обучение и практика

Нарастващата обществена функция на социалните дейности в съвременните общества, и особено в по-бедните, се синтезира по посока на „постигането на социален баланс в един свят на неравноправие“. Ресурсното осигуряване на качествена социална подкрепа, която да минимизира социалното изключване на индивиди, семейства, групи и общности, е функция както от влаганите финансови средства, така и от равнището на подготовка и професионална пригодност на социалните работници. От качеството на висшето образование по социални дейности в България зависи в голяма степен качеството на предоставяните социални услуги на всички хора, които се нуждаят от тях. По призвание социалните работници в своята практическа работа следва да защитават човешките права, човешкото достойнство и социалната справедливост.
На 12 ноември 2010 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя пленарното заседание на Втората научно-практическа конференция по социална работа с международно участие. Доклад, посветен на многоизмерната трансформация „социално изключване–социално включване“ при хора с увреждания, представи проф. Волф Бльомерс от Университета в Магдебург, Германия. В три работни секции – „Съвременни изисквания към подготовката на социалния работник“, „Профили и полета на професионална реализация – тенденции и практика“ и „Социална политика и стандарти за качество в социалната работа“ – участниците дискутираха проблеми на подготовката на студентите по социални дейности, сферите на реализацията на социалните работници (възможности и ограничения), както и актуални теми от европейската и националната социална политика, стандартите на социалната работа и пр.
На конференцията бяха представени повече от 40 доклада, които са включени в настоящия сборник, който подобно на този от Първата конференция (2008), организирана от катедра „Социална работа“, ще бъде едно съвременно учебно помагало, представящо различни значими гледни точки, свързани с подготовката и професионалната реализация на студентите, от една страна, и повишаване качеството на социалните дейности в България, от друга.

Автор: Колектив Брой страници: 250
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 0.532 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540732091
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540732091