Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров – Колектив

Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров

СЪДЪРЖАНИЕ
Маргарита Младенова
Янко Бъчваров в българската бохемистика
Библиография на трудовете на Янко Бъчваров (Съст. Людмила Кроужилова)
Шамиль Хайров
Янко Бъчварову в день рожденья
Olga Puflerovä
Blahopfäni
Елена Петрухина
Поздравления
Борис Парашкевов
Бележки за германизмите в Чешко-българския речник на некнижовната лексика
Христо Стаменов, Александра Багашева
Поглед върху английското присъствие в Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика
Радост Железарова
За френското присъствие в Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика
Валерий М. Мокиенко
Паремиологический тезаурус Вацлава Флайшганса
Петя Костадинова
Залудо работи, залудо не стой
Хилмар Валтер ,
Размисли за някои семантични и прагматични проблеми при превода на специфични текстове с прякори от български
на немски език
Ludmila Uhlirova
Andel aneb male lingvisticke pfipomenuti Prahy
СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ ОТБЛИЗО
Tadeusz Malec
Polski leksem milosc w przestrzeni lingwistycznej (kulturowej) na tie slowianskim. Uwagi i refleksje
Палмира Легурска ‘
Еквивалентност и двуезична лексикография
Мария Попова
Детерминологизация чрез метонимия (или един от механизмите на динамиката в книжовните езици)
Славка Величкова
Прилагателни антоними в български и сръбски език според някои речници
Йорданка Трифонова
За екзонимите в чешкия и българския език
Максим Стаменов
Енантиосемията като феномен на езика
Василка Радева
Podivejte se и dejte si pozor
Христина Дейкова
Народна етимология в българската и чешката орнитологична терминология
Катерина Томова
По пътя на междуметието – историколингвистичен поглед към някои чешки и български граматики
III.
Тодор Бояджиев
Морфемата въз/въс като представка в българския език
Циана Благоева
Неологизация в областта на обществено-политическата лексика в българския и чешкия език
Цветанка Аврамова
Проблеми на депроприалните nomina habitatorum в съвременния български и чешки език
Иван Чобанов
За хипокористичните деривати от чешките женски сложни лични имена
Диана К. Иванова
За икономиката и нейните неологизми
Petra Hädkovä
Transformacni postupy ve slovni zäsobe hudebniho slangu
Andrei Stoevsky
Transposition: Terminological Status and Scope
IV.
Mirek Cejka
Cas а potenciälnost jako soucästi mluvniho aktu pnyii
Росица Стефчева
Речеви актове за неодобрение в българския език
Dimitrina Hamse

Автор: Колектив Брой страници: 568
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 1.200 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540734866
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789540734866