Счетоводство в публичния сектор – Даниела Фесчиян, Камелия Савова, Стоян Стоянов

Счетоводство в публичния сектор

Учебникът "Счетоводство в публичния сектор" е разработен в съответствие с действащата нормативна уредба към м. Януари 2009 г.
При разработването на отделните теми са взети предвид постиженията на световната счетоводна теория и практика и изследванията на Международните стандарти за финансово отчитане, Международните счетоводни стандарти за публичния сектор, директивите на Европейския съюз по счетоводство и нормативни актове, регламентиращи дейността на предприятията от публичния сектор.
Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство", "Финансов контрол" и "Финанси" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и е съобразен с учебния план по дисциплината "Счетоводство в публичния сектор", но може да се ползва и от студентите от други специалности, както и от специалистите, работещи в публичния сектор на икономиката. Материалът в него е поднесен от авторите по достъпен за студентите начин. При представянето на отделните теми са изведени учебните цели, дефинирани са ключовите термини и са структурирани въпроси за самоподготовка. Целта на авторите е да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми.

Автор: Даниела Фесчиян; Камелия Савова; Стоян Стоянов Брой страници: 234
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование; Счетоводна литература Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546440525
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789546440525