Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел – Звезделина Иванова

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

Юридически лица с нестопанска цел са юридическите лица, създадени по реда на редица нормативни актове, чрез които се регламентира тяхната дейност. Според Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) те могат да бъдат сдружения и фондации. Освен това юридически лица с нестопанска цел са и политическите партии и други организации.
Въпросите за счетоводната отчетност на тези лица са регламентирани с НСС 31 Представяне на счетоводните отчети на юридическите лица с нестопанска цел, който е утвърден с ПМС №65 от 1998 г., обн., ДВ, бр.51 от 14.06.1999 г. Изискванията за водене на счетоводство на тези лица, съгласно §1 от ДР на ЗСч, е аналогично на това в предприятията. Юридическите лица с нестопанска цел съставят индивидуален сметкоплан съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти. В индивидуалния сметкоплан се предвиждат сметки за отделяне на нестопанската от стопанската дейност, както и отделни сметки за отчитане на специфичните приходи и разходи, свързани с нестопанската дейност.

Автор: Звезделина Иванова Език: Български
Категория: Счетоводна литература Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9789548933117
Издател: Нова Звезда ISBN: 9789548933117
Брой страници: 272