Регулации и управление на риска – Емилия Миланова

Регулации и управление на риска

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство", Счетоводство и контрол" и "Финанси, счетоводство и контрол" – ОКС "бакалавър" в редовна и дистанционна форма на обучение. С успех може да се използва при обучението на студентите от специалност "Счетоводство", Финансова отчетност" и "Банково дело и международни финанси" – ОКС "магистър" на УНСС. Учебният материал е разпределен в единадесет учебни теми, които в своята съвкупност ще формират знания по такива важни въпроси, като: основите на банковото регулиране и банковия надзор; основните принципи за ефективен банков надзор; българското банково законодателство и европейските директиви и регулации; капитала на банките и управлението на капиталовата адектавтност и капиталовия риск; оценка на качеството на активите и надзора и управлението на кредитния риск и риска от концентрация; управлението и надзора на ликвидността и ликвидния риск; оценка на корпоративното управление и вътрешния контрол и одит; надзора върху доходността и възможностите на банката да "произвежда" приходи и печалба. Те имат съществено значение за формирането на бъдещи специалисти в банковата система. Представеният материал е поднесен от автора по достъпен и разбираем за студентите начин, като за отделните теми са дефинирани учебните цели и преследваните резултати. За всяка тема са обобщени въпроси за самостоятелна подготовка, които имат за цел да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми, както и да ги мотивират за самостоятелно мислене. При разработването на отделните теми авторът е взел предвид актуалните постановки на Закона за кредитните институции и надзорните наредби, на другите закони и наредби, регламентиращи банковата дейност, на Европейските директиви и указанията на Базелския комитет по банков надзор и на БНБ, на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети.

Автор: Емилия Миланова Брой страници: 401
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.000 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546445445
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789546445445