Публично предлагане на ценни книжа/ 8. издание – Сиби

Представена е нормативната уредба на публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, дейността на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, на инвестиционните посредници, регулираните пазари на финансови инструменти, на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества и на други предприятия за колективно инвестиране.

Издателство Сиби
Поредица 8. издание – към 15 януари 2013 г.
ISBN 978-954-730-811-4
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 528
Формат 130X190 мм
Език Български