Престъплението "парно" – произвол, измами и беззаконие – Ангел Марков

Престъплението "парно" – произвол, измами и беззаконие

С приетия през 1999 г. Закон за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) е разпоредено продажбата на топлинна енергия да се урежда с нормативния административен акт "Общи условия на договорите за продажби на топлинна енергия", като компетентността за изготвянето им е дадена на Държавна комисия за енергийно регулиране (ДКЕР). В края на 2001 г. парламентът на царската партия в нарушение на Закона за нормативните актове (ЗНА) по недопустим начин прехвърля компетентността за изготвянето на общите условия на търговските дружества, извършващи топлоснабдяването. В изпълнение на това нарушение топлофикационните дружества изготвят общи условия, в пълно противоречие със ЗЕЕЕ, с които вече не се урежда продажбата на топлинна енергия, а доставката ѝ в абонатната станция (абонатната станция е собственост на монополиста).
Изготвените от топлофикационните дружества общи условия противоречат на Закона, а резултатът от прилагането им е следният: топлоснабдяването е превърнато в насилствен процес; топлофикация – в пълноценно функционираща фабрика за принудително производство на длъжници; потребителите – в заложници на топлофикация; енергийната мафия пише текстовете за промените в ЗЕ.

Решението:
Обявяване на действащите Общи условия за продажба на топлинна енергия за нищожни, тъй като те противоречат едновременно и на Конституцията, и на Закона за енергетиката, а освен това са изготвени от некомпетентен орган – "Топлофикация".
Отнемането на издадените от ДКЕВР лицензии "За пренос на топлинна енергия" защото не се прилагат.
Публикуване в местен и централен ежедневник на температурния график от проекта на топлоснабдителната система.
Продажба на топлинната енергия чрез поддържане на баланса между производството и потреблението на топлинна енергия.
Възстановяване на преклузивния /прекратителен/ срок – ал.2 на чл. 154 от Закона за енергетиката, отменена /отпада/ Д.В. бр. 74 от 08.09.2006 год.
Отнемане правото на топлофикационните дружества да изготвят и предлагат за одобряване "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди" с промяната на текста в чл. 150 от ЗЕ.
Премахване на термина доставка от съдържанието на чл. 125 от ЗЕ.
Премахване на текста "Доставка" е продажбата, включително преразпродажбата, на енергия или природен газ на клиенти", записани в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ.
Изготвяне на нови, единни общи условия за всички топлофикационни дружества от компетентния орган.

Автор: Ангел Марков Брой страници: 212
Категория: Икономика и мениджмънт; Правна литература Език: Български
Тегло: 0.239 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542813378
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789542813378