Правен режим относно лицата с психически увреждания – Дарина Зиновиева

Правният режим, свързан с управлението на здравеопаз- ването и социалните грижи по отношение на лицата с психич- ни увреждания, има специфики, които го различават от общия правен режим, поради което можем да говорим за специална правна уредба спрямо общата. Причината за създаване на специално законодателство е свързана с особеностите на симптомите при заболяванията на тези лица, които оказват въздействие дори за кратък период върху тяхното социално поведение, от една страна, и от друга страна – върху дееспособността им в определени случаи. Нуждата от специален правен режим се обуславя и от пра- воотношенията между лицата с такива увреждания и другите членове на обществото. Тези отношения проявяват своите юридически усложнения и поради необходимостта от опазване здравето на лицата с увреждания чрез доброволно или в определени слу- чаи задължително лечение. В същото време тези лица са и обект на специална държав- на закрила с оглед на социализацията им и невъзмож- ността в определени случаи да защитят своите права. Това са най-общо причините, поради които съществуват спе- циални правни норми, регламентиращи обществените отноше- ния, свързани с диагностиката и лечението им, както и специални правни норми, уреждащи други въпроси от правния им статут.

  • Корица:Мека
  • Баркод:9789542810858
  • ISBN:9789542810858
  • Каталожен номер:3303
  • Жанрове:Право
  • Тегло:1 kg