Помагало за държавен изпит по Гражданскоправни науки – II част Примерни теми за държавен изпит – –

Помагало за държавен изпит по Гражданскоправни науки – II част Примерни теми за държавен изпит

Менителници и чекове. Понятие, видове менителничните ефекти. Издаване, прехвърляне, предявяване и приемане. Менителничните искове и възражения. Правоотношения по чека. Издаване и плащане. Регресни права
Непозволено увреждане – обща характеристика. Ограничения. Генералният деликт. Отговорност за лични виновни действия. Отговорност за вреди причинени от другиго. Отговорност за вреди причинени от вещи. Отговорност на държавата за вреди причинени от граждани
Неоснователно обогатяване. Понятие и видове фактически състави. Понятието "основание" при неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществуващо основание. Правни последици от неоснователното обогатяване
Авторско право и сродните му права. Използване на произведения. Защита на авторското право
Права върху марки, изобретения, полезни модели, наименования за произход, промишлен дизайн. Договор за лицензия. Защита на правата
Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение – понятие и особености. Основни права и задължения на работника или служителя и на работодателя
Отговорност по трудово правоотношение – понятие. Дисциплинарна отговорност. Имуществена отговорност на работника и служителя. Имуществена отговорност на работодателя
Прекратяване на индивидуалното трудово правоотношения. Общи основания. Прекратяване от работника или служителя, прекратяване от работодателя. Правна закрила срещу незаконно уволнение
Брак – обща характеристика. Сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите
Прекратяване на брака. Основания. Развод по взаимно съгласие и по исков ред. Унищожаване на брака. Брачен процес
Произход. Установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство. Действие и прекратяване на осиновяването
Родителски права и задължения. Съдържание. Закрила на детето. Представителство попечителко съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски права
Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ на наследство. Отговорност на наследниците. Отношения между сънаследници
Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред на наследяване. Основни правила за наследяване по закон
Наследяване по завещание. Завещание. Понятие. Видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част
Делба. Доброволна делба. Съдебна делба. Делба, извършена приживе
Основни начала на гражданския процес. Същност, видове, система. Диспозитивно, състезателно и служебно начало. Проявление на основните начала в различните производства и отделни техни фази
Страни в исково производство – понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност. Процесуална легитимация. Процесуално представителство
Иск и право на иск. Същност на иска. Видове искове. Характеристика и съдържание на правото на иск. Процесуални предпоставки
Подведомственост – понятие. Подсъдност – понятие. Родова, местна и функционална подсъдност. Правно значение
Предявяване на иска. Искова молба и проверка на редовността й. Правни последици от предявяването на иска. Предмет на делото. Основание петитум. Правна квалификация
Разглеждане на делото. Съдебни заседания. Спиране и прекратяване на делото.
Усложнения във връзка със страните. Другарство – понятие и видове. Особености на съдебното решение при наличието на другарство и последиците при обжалването му
Обективно съединяване на искове – понятие и видове, Насрещен иск и възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебно решение при обективно съединяване на искове
Доказване в исковия процес. Понятие и видове доказване. Предмет и обсег на доказване. Тежест на доказване
Доказателствени средства – понятие и видове. Обяснения на страните. Свидетелски показания и ограниченията им. Писмени доказателства, тяхната доказателствена сила и оспорване. Веществени доказателства. Вещи лица
Процесуални действия на разпореждане с иск. Оттегляне и отказ от иск. Изменение на иск. Съдебна спогодба
Съдебни актове. Определения и разпореждания. Обжалване на определенията и разпорежданията. Решения. Постановяване и стабилитет на съдебното решение
Правни последици на съдебното решение. Сила на присъдено нещо. зачитане. Конститутивно действие, Изпълнителна сила
Процеси на решението, отстраними от постановилия го съд. Поправка на явна фактическа грешка. Тълкуване на неясно решение. Допълване на неясно решение
Порочни съдебни решения. Нищожни решения. Недопустими решения. Неправилни решения
Въззивно обжалване на съдебното решение. Правото на въззивна жалба и неговото упражняване. Производство. Решения по жалбата
Касационно обжалване. Процесуална легитимация и образуване на производство. Основания за касация. Производство
Отмяна на влязлото в сила решение по чл. 303 ГПК. Процесуална легитимация и срокове за образуване на производството. Основания. Отмяна на влязлото в сила решение по молба на трето лице
Индивидуално принудително изпълнение. Право на принудително изпълнение и неговата характеристика. Изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист. Страни и участници в изпълнителния процес. Защита на длъжника, взискателя и на трети лица в изпълнителния процес. Изпълнителни способи
Способи за принудително изпълнение. Изпълнение на парични притежания. Изпълнение на непарични задължения. Изпълнение върху акции и дружествен дял
Обща характеристика на несъстоятелността. Откриване на производство по несъстоятелност. Решение за обявяване на неплатежоспособността и последиците му
Обявяване в несъстоятелност. Решение за обявяване е несъстоятелност. Осребряване и разпределяне на осребреното имущество. Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност
Обезпечително производство. Цел и функции на обезпечаването на иска. Обезпечаване на бъдещ и на предявен иск. Развитие и приключване на производството.
Охранителни производства. Характеристика и общи правила. Нотариални производства. Регистърно производство
Арбитраж – понятие и характеристика. Видове. Арбитражно споразумение. Арбитражно производство. Изпълняемост на арбитражните решения. Признаване и отмяна на арбитражни решения
Международен граждански процес. Международно гражданско дело. Подведомственост на международните граждански дела. Чуждестранно съдебно решение. Изпълнението му в България

Автор: Категория: Висше образование
Издател: Нова Звезда
Брой страници: 358 Език: Български
Тегло: 0.396 кг. Баркод: 600197