Помагало за държавен изпит по Гражданскоправни науки – I част Примерни теми за държавен изпит – –

Помагало за държавен изпит по Гражданскоправни науки – I част Примерни теми за държавен изпит

Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право. Система на гражданското право. Особености. Видове. Гражданскоправни норми – видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право.
Правоотношения в гражданското право – понятия и видове. Вещни правоотношения. Облигационни отношения. Семейни правоотношения. Правоотношения в търговското право. Граждански субективни права – понятия и видове
Физически лица. Режим на правоспособност в гражданското, търговското и трудовото право. Дееспособност – понятие и видове. Поставяне под запрещение. Безвестно отстъпване и обявяване на смърт. Настойничество и попечителство
Юридически лица – понятия, видове. Системи на образуване. Преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридически лица
Юридически лица с нестопанска цел
Търговски дружества – понятия, видове. Учредяване. Недействителност, Решения на органите на управление и тяхната отмяна
Събирателно и командитно дружество. Обща характеристика и учредяване. Вътрешни отношения – права и задължения на съдружниците. Управление и представителство. Отговорност
Дружество с ограничена отговорност. Обща характеристика и учредяване. Капитал – понятие и изменение. Дялове. Членство – съдържание. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството. Управление. Еднолично дружество с ограничена отговорност
Акционерно дружество. Понятие и система на учредяване. Капитал. Акции – понятие, видове и сделки с акции. Права и задължения на акционерите. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигациите в акции. Управление. Еднолично акционерно дружество
Обекти на правоотношения – понятие и видове. Вещи, видове вещи. Нематериални блага. Пари и ценни книжа. Търговско предприятие. Наследство. Работна сила
Придобиване и изгубване на права. Правоприемство – понятие и видове. Първично и производно придобиване. Правоприемство в трудовото право. Изгубване на права
Правни сделки. Понятие. Отлика от други юридически факти. Видове сделки. Съдържание и форма на сделките. Тълкуване. Търговски сделки – понятие, видове
Недействителност на сделките – понятие, видове. Нищожни сделки. Привидни и прикрити сделки. Унищожаеми сделки. Предявяване на недействителността. Имуществени последици
Особени случаи на недействителност. Относителна недействителност, Висяща недействителност. Частична недействителност. Особености на недействителността на търговските сделки. Особености на недействителността на трудовия договор
Представителство – понятие и видове. Представителство в гражданското право – възникване и прекратяване. Косвено представителство. Представителство в търговското право – понятие, видове. Представителство в трудовото право – видове и особености
Срокове в гражданското право. Давности и преклузивни срокове. Начало и край на сроковете. Спиране и прекъсване на давностните срокове
Право на собственост – същност и видове. Способи за придобиване на собствеността. Ограничения на собствеността. Отчуждаване
Вещни права върху чужда вещ. Право на строеж, надстрояване и приспособяване. Право на ползване
Защита на вещните права – видове. Разграничения между петиторна и посесорна защита
Владение и държане. Същност. Видове владение. Права на подобрителя върху чужд имот. Защита на владението и държането
Кадастър и имотен регистър
Договор – понятие, видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудово право. Сключване на договор и преддоговорни отношения
Изпълнение – същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнението.
Неизпълнение – същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение – фактически състав и последици. Причини за неизпълнението
Гражданска отговорност за вреди. Понятие. Видове вреди. Отговорност за вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане. Обезщетения за вреди
Погасяване на облигационните отношения – основания и обща характеристика. Прихващане на насрещни задължения. Подновяване. Разваляне на договор
Промяна на субектите на облигационното отношение. Прехвърляне на вземане. Поемане на задължения – висове
Множество кредитори и длъжници
Защита на кредитора. Отговорност на длъжника с имуществото му. Упражняване правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск
Лични обезпечения – обща характеристика. Поръчителство. Банкова гаранция
Реални обезпечения – обща характеристика. Залог в гражданското право. Залог в търговското право. Особен залог. Договорна ипотека. Специализация. Сключване. Форма. Вписване. Законни ипотеки. Вписване. Действие
Договори за възмездно придобиване на права. Продажба. Обща характеристика и видове. Задължения на страните. Отговорност на продавача при евикция и за недостатъци. Продажба на наследство. Търговска продажба – особености. международна продажба на стоки
Дарение. Ограничения. Видове. Сключване и форма на договора. Тежест при дарението, Отмяна на дарението
Наемни отношения. Договор за наем. Пренаемане. Прекратяване на наемното отношение. Лизинг – понятие и видове
Заем. Заем за послужване. Заем за потребление. Банков кредит
Влог. Правилен влог и неправилен влог. Банков влог
Изработка – обща характеристика. Сключване и действие на договора за изработка. Особености на прекратяване на изработката.
мандатни отношения. Поръчка. комисионен договор
Договори за дружество. Договор за гражданско дружество. Дружество със съучастие. Консорциум
Договор за превоз – обща характеристика и видове. Превозни документи. Задължения на страните. Отговорност
Застраховки – понятие и видове. Имуществено застраховане. Застраховка "Гражданска отговорност". Лични застраховки

Автор: Категория: Висше образование
Издател: Нова Звезда
Брой страници: 552 Език: Български
Тегло: 0.596 кг. Баркод: 600198