Патологична физиология и патологична анатомия на домашните животни – Дионис Колектив

Учебникът е написан съгласно с утвърдената програма на МОН от 2002 г. и е предназначен за учениците от средните училища, подготвящи се по специалността ветеринарна медицина, профил ветеринарен техник и ветеринарен лаборант.

Патологичната физиология е наука, предметът на която е жизнената дейност на болния организъм. Тя изучава най-общите закономерности на възникването и развитието на отклоненията от нормалната дейност на клетките, на органите и системите и на организма като цяло по време на болестния процес. Това се постига чрез разкриване на причинно-следствените връзки и зависимостите между нарушенията в отделните процеси и функции, както и техните механизми, които в своята цялост формират качествено нови състояния на организма, означавани като болести. Ветеринарният специалист, практикуващ в областта на клиничната практика, се стреми да разграничи една болест от друга, което е основна предпоставка за поставяне на диагнозата и назначаване на съответна терапия. Патофизиологията, за разлика от това, търси да открие законите, по които се развива болестта. Ето защо тя се старае в разнообразието на проявите на отделните болести да разкрие онова общо, което е присъщо на голяма група заболявания или на болестите въобще. Тази задача на патологичната физиология определя нейната тясна връзка с философията, тъй като разкриването на обективните закони на болестта не може да бъде постигнато без повсеместното и конкретно прилагане на диалектическата методология. Патологичната физиология е тясно свързана и с редица други дисциплини. С нормалната физиология, например, патофизиологията е свързана доколкото закономерностите, по които живее здравия организъм имат значение за разбиране на същността на болестта. Принципна грешка е обаче да се смята, че болестта възниква и се развива по законите на нормалната жизнена дейност и е просто резултат от някаква по-различна комбинация на нормалните физиологични процеси. Болестният процес винаги довежда до качествено ново състояние на организма…

  • Корица:Мека
  • Брой страници:448
  • Общи:От български автор
  • Каталожен номер:1014871
  • Жанрове:Домашни любимци, Медицина
  • Тегло:1 kg