Особени залози и други обезпечения (7. издание 2017 г.) – Сиби Издателски колектив

7. издание към 15 септември 2017 г.

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози и дължими държавни такси.

С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция.

В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.

Съдържание:

1. Закон за особените залози
2. Закон за договорите за финансово обезпечение
3. Извлечения от:

 • Закона за задълженията и договорите
 • Търговския закон
 • Кодекса на търговското корабоплаване
 • Закона за гражданското въздухоплаване

4. Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози
5. Наредба за дейността на заложните къщи

 • Корица:Мека
 • Брой страници:128
 • Общи:От български автор
 • Година:2017
 • Националност:Българска
 • Вид:Сборник
 • Издание:Джобно
 • Баркод:9786192260224
 • ISBN:9786192260224
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg