Основи на управлението – Христо Христов

Основи на управлението

В учебника по същество са разгледани теми, които се срещат в повечето добре известни учебници в областта на управлението. Разбира се, в представения учебник с приложен по-различен подход при изложението на отделните теми, а също и при решаването на редица практически въпроси в процеса на управление на организациите. Отделните въпроси са разгледани така, че да се постигне предварително поставената в учебника цел.
Вниманието е насочено към разглеждане на съвременните схващания и тенденции при управлението на организациите. Откроява се влиянието на факторите на вътрешната и външната среда; проследяват се развитието на теориите за управление и тяхната практическа значимост, както и основните функции за управление на организацията.
Изследвани са въпросите, свързани с разработването, вземането на управленски решения и с механизма за контрол при тяхното изпълнение. Важно място е отделено на ръководството на организацията и по-конкретно на стила и методите на работа на ръководителя, както и на комуникациите в нея. Изяснени са проблемите, отнасящи се до управлението на производството и на персонала в организациите.
Последната глава в учебника е посветена на ефективността на управлението на организацията, като се разглеждат основните фактори, които оказват влияние върху нея.

Автор: Христо Христов Брой страници: 156
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.375 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544945849
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9789544945849