Основи на счетоводството – Васил Божков, Георги ИлиевВ предлаганото второ основно преработено и допълнено издание на учебника "Основи на счетоводството" се разглеждат основните общотеоретични въпроси на счетоводството, предвидени за изучаване по дисциплината "Счетоводство", включена в учебните планове на различни специалности от професионално направление "Икономика", при Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов.

Изложението е съобразено с международните актове за хармонизиране на отчетността (Директивите на Съвета на Европейската общност и преди всичко Директива Четвърта от 25 юли 1978 г.и Международните счетоводни стандарти (МСС), националните нормативни актове за счетоводството (Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти (НСС), както и с действащото търговско, трудово, социално и др. законодателство в страната. Проявен е стремеж за съблюдаване и отразяване на европейските и световните тенденции и закономерности по въпросите на отчетността и в частност на счетоводството. Разработките по отделните теми имат не само теоретична насоченост. Те се свързват по подходящ начин и с практическата дейност в съвременните условия. Затова изданието може да се ползва и от студенти и учащи се в други учебни заведения, от специалисти в практиката, както и от всички, които се интересуват от проблемите на теорията на счетоводството.

При разработването на отделните теми са взети предвид нормативните актове, издадени до 30 септември 1999 година.

Участието на авторите при написването на учебника е следното:
доц. д-р Васил Божков, д.е.с. – гл. II, гл. III (т. 2 и 3), гл. IV (т. 1) и гл. VI;
доц. д-р Георги Илиев – гл. I, гл. III (т. 1), гл. IV (т. 2 и 3) и гл. V.

Авторите ще приемат с благодарност всички бележки и препоръки, целящи подобряването на учебника.
Автор Васил Божков, Георги Илиев
Издателство ФорКом
ISBN 9544641068
Година на издаване 2009
Корица Мекa
Страници 176
Формат 14.30×19.70