Организация на управлението – Анастасия Станчева

Организация на управлението

Предговор
Организацията на управлението е въпрос, с който се занимава всеки ръководител в икономиката. Нещо повече, организацията на управлението на държавата, армията, църквата са въпроси древни като света. За устройството на фирмите хората са черпили от тези богати извори.
В последните 40 – 50 години изучаването на организациите и в частност организацията на фирменото управление се развиват особено бурно и се обособяват като самостоятелна научна и приложна област. На тази основа възниква и учебната дисциплина с аналогичното название.
Настоящата книга е един много скромен опит да се представят най-популярните идеи и модели. Това са именно тези становища, които през годините формираха основните концепции и направления в развитието на организационната теория. Целта е по този начин книгата да служи като помагало на студентите от специалност "Стопанско управление" и други специалности, а защо не – и на действащи ръководители. Помагалото е разработено във формата на христоматия като особено информативен начин за представяне на авторските разработки.
Структурата на помагалото съответства на учебната програма по дисциплината. Последната съдържа богатата тематика на организационната теория, групирана в следните основни теми:
1. СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Организациите в обществото – предназначение и основни функции. Фирмата като организация. Основен на модел на строежа на организацията – модел на съответствието.
2. АСПЕКТИ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Ключови елементи на организацията от структурна, поведенска и ситуационна гл. т. Основни проблеми и област на търсене на организационно решение във всеки аспект.
3. КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Основна теза на теорията за "равновесие с прекъсвания". Характеристика и компоненти на "дълбочинната" структура на организацията. Периоди на равновесие. Периоди на прекъсване и преобразувания.
4. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Основна теза. Еволюционен период, криза и разрешаване на кризата (революционен период). Етапи на еволюционно развитие на организацията. Кризи в развитието й и основни мерки за разрешаването им. Жизнен цикъл на предприемачески и утвърдени организации.
5. МОДЕЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Характеристики на моделите за организационна ефективност – основна теза, полезни страни, слабости. Модел на "конкуриращите се ценности". Критерии за ефективност на организацията. Съображения при избор на модел за оценка на ефективността – големина, етап от жизнения цикъл и др.
6. ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Същност. Концепции за организационното проектиране. Обект на проектиране. Процес на проектиране. Обхват на организационно проектиране.
7. АНАЛИЗ И ОРГАНИЗАЦИОННА ОЦЕНКА НА ФИРМЕНИЯ БИЗНЕС
Процесна концепция за бизнеса. Бизнес процес. Концепция за веригата на стойността. Проследяване на фирмената верига на стойността. Дейности, изпълнявани в организацията. Декомпозиция на бизнес процеса. Съставяне "карта на бизнес процеса".
8. ИЗБОР НА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
Параметри на структурата на управление. Разлика между големи и малки организации. Основни подходи за изграждане на структурата на управление (модел на Бърнс и Столкьр). Фактори за избор на модел на структура (модел на Дж. Р. Гълбрайт). Механизми за интеграция (модел на Дж. Р. Гълбрайт). Избор на структура според етапа от жизнения цикъл на организацията (модел на Минцбърг). Избор на структура според модела за стратегическа адаптация (модел на Майлс и Сноу).
ТЕМА 9. ИЗБОР НА КОНТРОЛНА СИСТЕМА
Същност на контрола в управлението. Развитие на концепциите за контрол.
Видове контрол (модели на Оучи, Саймънс, Каплан и Нортън). Стратегии за контрол на организацията (модел на Оучи, модел на Айзенхарт). Контролната система като средство за обвързване целите и стратегията на организацията с нейните финанси, потребители, вътрешни бизнес процеси и обучение – модели на Каплан и Нортън, на Саймънс, на А. Нийли.
10. НАСОЧВАНЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Рационален и "политически" модел на организацията. Процесна схема на организационната политика. "Коалиция" и "доминираща коалиция". "Игри" на интереси ("политически игри").
Искрено се надявам, че в този си вид книгата ще бъде полезна в обучението на студентите и работата на ръководителите в бизнеса.

септември 2004 г.
А. Станчева

Автор: Анастасия Станчева Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.267 кг.
Баркод: 9544491953
Издател: Стено ISBN: 9544491953
Брой страници: 248