Обща химия – Бистра Дякова

Обща химия

Книгата е написана на основата на лекционния курс по обща химия за студентите от специалността геология, четен през последните десетина години в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Съдържанието й се отличава с широк обхват на материала, различен по трудност и изчерпателност. Част от книгата е посветена на въпросите на теоретичната химия. Освен традиционните раздели за строежа на атома, природата на химичната връзка, теорията на разтворите, най-вече на разтворите на електролити, сравнително обстоятелствено са разглеждани въпросите, свързани с теорията на химичните процеси, а в раздела "Теоретична химия" е включен и материалът върху колоидните разтвори. В книгата няма уводни раздели, свързани с историята на химията и класическата атомно-молекулна теория; липсват и отделни глави, посветени на атомното ядро, на газообразното състояние на веществата. Като се има предвид нивото на математическата подготовка на студентите и това, че курсът се чете през първия семестър на I курс, възможностите на строгия подход са значително ограничени за сметка на логичните, обосновани съображения с качествен характер и теоретичните обобщения. Книгата е съобразена с различната подготовка на завършилите средния училищен курс и затова част от материала, включен в първата глава, който често липсва в най-новите курсове, може да бъде ползван като обзорен, от добре подготвените студенти.
На химията на елементите и съединенията им е посветен последният, значителен по обем раздел. Обсъжданият материал в него илюстрира чудесната възможност да се изложи систематиката на елементите на основа на усвоените преди това знания от теоретичната химия. Закономерностите и тенденциите в промените на свойствата на елементите и техните съединения, определени от положението на елемента в периодичната система, се тълкуват от позициите на теориите за строежа на веществото, основните термодинамични принципи, законите на химичната кинетика.
В книгата се съдържа и чисто "описателна" химия, която дава сведения върху структурата и свойствата на елементите от главните подгрупи и съединенията им. При това във всички групи, с изключение на IV Л, представителите са разгледани заедно, със стремеж за максимално съпоставяне, за да не се прави отстъпление от първоначалната идея за обобщение. Отделно са разгледани първият елемент от периодичната система – водородът, а съобразно с основното предназначение на книгата – и елементите въглерод и силиций. Към раздела, посветен на въглерода и съединенията му, са включени и елементи на органичната химия – общ преглед на въглеводородите. Преходните елементи са разгледани обзорно с цел да се осветлят различни аспекти от свойствата им, а не да бъдат изчерпателно обсъдени. Курсът е предназначен за студентите геолози и затова обикновено тривиално излаганият материал от систематиката е допълнен с елементи от структурната неорганична химия. Учебникът съдържа значителен брой таблици, които са израз на стремеж към систематизиране и онагледяване на трудно усвоявания материал върху химията на елементите и съединенията им.

Автор: Бистра Дякова Брой страници: 447
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Химия и биология Език: Български
Тегло: 1.050 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540724621
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789540724621