Обща химия – Бистра Дякова


Книгата е написана на основата на лекционния курс по обща химия за студентите от специалността геология, четен през последните десетина години в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Съдържанието й се отличава с широк обхват на материала, различен по трудност и изчерпателност. Част от книгата е посветена на въпросите на теоретичната химия. Освен традиционните раздели за строежа на атома, природата на химичната връзка, теорията на разтворите, най-вече на разтворите на електролити, сравнително обстоятелствено са разглеждани въпросите, свързани с теорията на химичните процеси, а в раздела "Теоретична химия" е включен и материалът върху колоидните разтвори. В книгата няма уводни раздели, свързани с историята на химията и класическата атомно-молекулна теория; липсват и отделни глави, посветени на атомното ядро, на газообразното състояние на веществата. Като се има предвид нивото на математическата подготовка на студентите и това, че курсът се чете през първия семестър на I курс, възможностите на строгия подход са значително ограничени за сметка на логичните, обосновани съображения с качествен характер и теоретичните обобщения. Книгата е съобразена с различната подготовка на завършилите средния училищен курс и затова част от материала, включен в първата глава, който често липсва в най-новите курсове, може да бъде ползван като обзорен, от добре подготвените студенти.
Автор Бистра Дякова
Издателство Климент Охридски
ISBN 9789540724621
Година на издаване 2008
Страници 448