Образователни информационни технологии (университетски курс) – Модул трети (M-3) – Димитър Павлов

Образователни информационни технологии (университетски курс) – Модул трети (M-3)

Проблеми и теми, свързани с характеристиката на информационното общество и технологичните ино-вации на образованието в него. Отделено е вни-мание на глобалната мрежа “интернет” с възмож-ностите, които разкрива пред традиционно изгра-дената система на образованието, както и като еле-мент на принципно нови модели на образование в перспектива.

За всички, които се подготвят за работа в системата на образованието като учители, препода-ватели, директори, експерти и т.н., както и за тези, които вече работят и желаят да повишат своята про-фесионално-педагогическа компетентност. За биз-несмени, икономисти, социолози, политици, пряко или косвено интересуващи се от процесите, протичащи в образованието.

Автор: Димитър Павлов Категория: Висше образование
Издател: Даниела Убенова
Дата на издаване: 2003 г. Брой страници: 296
Език: Български Тегло: 0.220 кг.
Баркод: 9547910582 ISBN: 9547910582