Новата енергетика: Фотоволтаици, ветрогенератори, водород, част 1 – Георги Тончев


20% по-малко парникови газове, 20% по-малко енергопотребление и 20% повече възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 2020 г.. Това са новите рамки на европейската енергетика. В новата енергетика доминират локалните ВЕИ.
Като пример може да се посочи широкото разпространение на соларните фотоволтаични електрогенератори на сградите в неслънчевата Германия, както и бързото им развитие в слънчевата Калифорния. Масовото използване на слънчевата енергия практически няма географски и климатични ограничения. Но тя е много подходяща за ползване у нас, поради големия брой слънчеви часове годишно.
Локалните ветроресурси в населените места могат също да бъдат енергийно оползотворени чрез иновативни ветрогенератори и когенератори, които са представени в тази двутомна книга. Те са ниско-шумни и достатъчно ефективни в хибридни ветро-фотоволтаични съоръжения.
Увеличаващият се дефицит и скокът на цените на неекологичните изкопаеми горива, неизбежно налага замяната им. Водородът, като напълно природосъобразно гориво, постепенно ще запълва тяхното място в новата енергетика. А най-екологичният начин за производството му е с енергията, добита от ВЕИ.
В книгата са описани редица авторски разработки, под патентна закрила, на енергийни технически средства, ползващи неизчерпаемите възобновяеми източници. Акцентите в книгата са върху: практическото енергийно преобразуване на слънчевата енергия чрез фотоволтаици; приложната вятърна енергетика и водородо-водните енергийни трансформации. Това са жалоните, трасиращи пътя на новата енергетика. Специално внимание е отделено на административните и икономическите стимули у нас за инвеститорите на енергийните проекти, ползващи възобновяемите енергии и алтернативните горива.
Автор Георги Тончев
Издателство ИК Фондация Ековат технологии
Година на издаване 2008
Корица Мека
Страници 176