Норма № 2/2017 г. – Книги

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
За иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и свързани с него въпроси на нищожността, Павловия иск и съдебното изпълнение
Доц. д-р Бисерка Маринова…………………………………..5

ТЪРГОВСКО ПРАВО
Има ли джирото на акции вторична, обслужваща функция?
Арно Мамасян……………………………………………………………..27

ВЕЩНО ПРАВО
Коментар относно последните промени в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ, бр. 13 от 2017 г.
Борис Милчев……………………………………………………..34

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
Обнародвани са измененията касаещи арбитражните производства и юрисконуслтските възнаграждения
Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева…………………56

МЕДИЦИНСКО ПРАВО
Правни и етични проблеми по прилагане регламентацията на генетичните изследвания в България
Илияна Митева…………………………………………………..62

РЕЦЕНЗИИ
Нова книга, посветена на малцинствата
Ангел Шопов……………………………………………………….81

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
Тълкувателно решение № 4 от 03.02.2017 г. по тълк. д. № 4/2015 г., ОСГТК на ВКС…………………………….83

Тълкувателни дела
(24.01.2017 г. – 20.02.2017 г.)…………………………………87

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Акценти – Държавен вестник
(бр. 12/2017 – бр. 17/2017)…………………………………….89

Издателство Сиела
ISBN norma 2_2017
Година на издаване 2017
Формат електронно списание pdf
Език Български