Нещо назаем – Емили Гифин

Нещо назаем

За­поз­най­те се с Рей­чъл Уайт, мла­да ад­во­кат­ка, ко­я­то жи­вее и ра­бо­ти в Ман­ха­тън. Рей­чъл ви­на­ги е би­ла идеалното пос­луш­но мо­ми­че – до трий­сет­го­диш­ния си рож­ден ден, ко­га­то ней­на­та най-доб­ра при­я­тел­ка, Дар­си, и’ ор­га­ни­зи­ра праз­нен­ство. Съ­ща­та нощ, след пре­ка­ле­но мно­го пи­ти­е­та, Рей­чъл се озо­ва­ва в лег­лото с го­де­ни­ка на Дар­си. Въп­ре­ки че, ко­га­то се съ­буж­да, е твър­до­ ре­ше­на да ос­та­ви та­зи крат­кот­рай­на за­беж­ка зад гър­ба си, Рей­чъл с ужас от­кри­ва, че из­пит­ва ис­кре­ни чув­ства към един­стве­ния мъж, с ко­го­то не би­ва да се сбли­жа­ва. И в най-сме­ли­те си меч­ти (или кош­ма­ри) то­ва е пос­лед­но­то не­що на зе­мя­та, ко­е­то тя е до­пус­ка­ла, че може да се слу­чи. С наб­ли­жа­ва­не да­та­та на сват­ба­та през сеп­тем­ври Рей­чъл осъз­на­ва, че тряб­ва да нап­ра­ви из­бор. Тя раз­би­ра, че гра­ни­ци­те меж­ду ред­но­то и не­ред­но­то мо­гат да се раз­ми­ят, че изходът не ­ви­на­ги е ясен и по­ня­ко­га чо­век тряб­ва да рис­ку­ва всич­ко, за да постиг­не ис­тин­ско щас­тие. Ро­ма­нът „Не­що на­за­ем” е фе­но­ме­на­лен де­бют, кой­то ще ви на­ка­ра да се сме­е­те, да пла­че­те и да се оба­ди­те на най-доб­ра­та си при­я­тел­ка.

Автор: Емили Гифин Брой страници: 400
Категория: Художествена литература; Чиклит Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Инфо Дар Баркод: 9789547612716
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789547612716